fbpx

Általános Szerződési Feltételek

I. Preambulum

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Bit Different Korlátolt Felelősségű Társaság mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által biztosított felhőalapú myPlan.cloud szoftverszolgáltatás (a továbbiakban: Szoftver) igénybevételére, bérletére (a továbbiakban: Szolgáltatás) vonatkozó feltételeket. A Szolgáltatással kapcsolatos részletes információk a Szolgáltató weboldalán (https://myplan.cloud/hu/, a továbbiakban: Weboldal) olvashatóak. A Szolgáltatás igénybevétele a Weboldal elektronikus felületén keresztül kezdeményezhető. 
 2. Az ÁSZF hatálya a szerződés megkötésének folyamatára, a szerződés megkötésére és teljesítésére, illetve a szerződésszegő magatartásokra terjed ki. Felhasználónak minősül minden olyan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) szerinti vállalkozás (a továbbiakban: Felhasználó), aki a Szolgáltatást igénybe veszi a Szolgáltatótól. Szolgáltató és Felhasználó együttesen Felek (a továbbiakban: Felek). A szerződés a Felek között létrejövő, a Szoftver bérletére, használatára vonatkozó szerződés (a továbbiakban: Szerződés). A Weboldalon a Szolgáltatás regisztrációt/megrendelést és a regisztráció véglegesítését követően érhető el a Felhasználó számára. A Szerződés a regisztráció véglegesítésével jön létre a Felek között. A jelen ÁSZF-re nem terjednek ki a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve egyéb, fogyasztókra vonatkozó jogszabályok rendelkezései.
 3. A Szerződés a személyes szerződéskötés kivételével távollévők között létrejött,      magyar vagy angol nyelvű, de írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melynek tartalma utólagosan visszakereshető és hozzáférhető, de azt a Szolgáltató nem iktatja, magatartási kódexre nem utal. A Szerződés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) szerinti információs táradalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződésnek, valamint a Ptk. Második Rész, XVI. Fejezete (Az elektronikus úton történő szerződéskötés külön szabályai) szerint kötött szerződésnek minősül. A Szerződés nyelve magyar vagy angol.
 4. Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációval/megrendeléssel egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket. Szolgáltató kifejezetten felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy a regisztráció/megrendelés csak abban az esetben sikeres, ha a Felhasználó elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Weboldalon erre a célra kialakított jelölőnégyzet kipipálásával.

II. A Szolgáltató adatai

Név: Bit Different Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8085 Vértesboglár, Pince-köz 3.

Nyilvántartó hatóság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 07-09-015741

Adószám: 14601659-2-07

Képviseli: Hamar Zoltán ügyvezető

Elektronikus elérhetőség: info@myplan.cloud 

III. Az ÁSZF hatálya

 1. Személyi hatálya: Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szerződést kötő Felekre.
 2. Tárgyi hatálya: Jelen ÁSZF teljeskörűen és automatikusan szabályozza a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses feltételeket.
 3. Időbeli hatálya: Jelen ÁSZF annak kihirdetésével lép hatályba, és annak a Szolgáltató általi visszavonásáig vagy módosításáig hatályban marad. A Felek között a jelen ÁSZF alapján létrejövő Szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdések elbírálására mindig a hatályos ÁSZF rendelkezései irányadóak, figyelemmel a IV.3. pont rendelkezéseire.

IV. Az ÁSZF elérhetősége, módosítása

 1. Szolgáltató biztosítja, hogy Felhasználó az ÁSZF elfogadását megelőzően annak tartalmát megismerhesse, értelmezhesse.
 2. Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét közzéteszi a Weboldalán, amely így bárki számára hozzáférhető, nyilvános.
 3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa. Szolgáltató az ÁSZF módosításáról írásos tájékoztatást küld a Felhasználónak legalább 30 (harminc) nappal a módosítás hatálybalépését megelőzően. A tájékoztatást a Szoftver elektronikus felülete, vagy valamennyi Felhasználónak a regisztráció során megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a Szerződést szabályszerűen legkésőbb a módosítás hatályba lépéséig, úgy rá a továbbiakban a módosított ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. Amennyiben Felhasználó a módosítást nem fogadja el, jogosult a Szerződést a módosítás hatályba lépését megelőzően 30 (harminc) napos felmondási idővel felmondani. 

V. A Szolgáltatás bemutatása

 1. A myPlan.cloud egy professzionális építőipari menedzsment szoftver, amely többek között dokumentumkezelő és hibajegykezelő funkcióval, illetve jóváhagyási felülettel segíti a projektek hatékony lebonyolítását. 
 2. A myPlan.cloud egy plug-n-play SaaS (magyarul “szolgáltatott szoftver”) alkalmazás, amely böngészőn keresztül használható, külön program telepítése nem szükséges hozzá. A Szoftver bármilyen webböngészőből használható.
 3. A Szoftver funkcióiról található részletes leírás a Weboldalon található: https://myplan.cloud/hu/funkciok/ 

VI. Regisztráció, a Szerződés létrejötte, próbaidő, a Szolgáltatás igénybevételének a folyamata

 1. Az első lépés, hogy a Felhasználó regisztrálja magát a Weboldalon található űrlap kitöltésével, és ezzel egyidejűleg megrendeli a Szolgáltatást. A regisztráció folyamán Felhasználó köteles valós adatokat megadni.
 2. A regisztrációt/megrendelést követően Szolgáltató egy visszaigazoló emailt küld, melyben véglegesíti a Felhasználó regisztrációját, és megküldi a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat. A regisztráció/megrendelés véglegesítésével a Felek között létrejön a Szerződés. A regisztráció véglegesítése és a Szerződés létrejötte napjának az a nap minősül, amikor Felhasználó hozzáférést kap a Szoftverhez.
 3. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy a 18. (tizennyolcadik) életévét betöltötte és cselekvőképes személy, aki a Szolgáltatást gazdasági tevékenysége körében használja, vagy gazdálkodó szervezet képviselője, és minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
 4. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve Felhasználót a Szolgáltató online Szolgáltatásának használatából kizárni.
 5. Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy minden regisztrált Felhasználó a Szoftvert díjmentesen és kötelezettségmentesen kipróbálhassa az Ingyenes próbaverzió elindításával. A Felhasználó nem lép át automatikusan díjfizetési kötelezettséggel járó időszakba.
 6. Egyéb szolgáltatások, így például a Szoftver kiválasztásához nyújtott tanácsadás, a Szoftver telepítése, bevezetése vagy az ahhoz társuló teljeskörű oktatás és képzés nem képezik a Szerződés tárgyát. A Szolgáltató díjmentesen biztosít oktató videókat elektronikus formában.

VII. Szoftverhasználati díj, fizetési feltételek

 1. A Szoftverhasználat havi bérleti díja (a továbbiakban: Díj) az adott hónapban maximálisan használt tárhely és maximális felhasználószámtól függően, a Szolgáltató Weboldalán közzétett árazása (https://myplan.cloud/hu/arazas/) alapján kerül meghatározásra. A Díj projektenként fizetendő, azaz egy Felhasználó után annyi esetben fizetendő Díj, ahány projekthez van hozzárendelve.
 2.  Amennyiben a Felhasználó több beruházást kíván a Szoftverben kezelni, köteles minden egyes beruházásnak külön-külön projektet létrehozni. Azaz egy projekt alatt nem vezethetők összevontan az eltérő helyszíneken zajló munkák. A jelen pontban foglaltak megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
 3. Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a Díj értékbiztosított. Az indexálás az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) által közzétett, a mindenkori eurózónára havonta meghatározott harmonizált fogyasztói árindex (MUICP) 100%-val történik. A Díj évente egy alkalommal, a fogyasztói árindex előző év azonos hónapjához mért százalékos változása arányában, az index pozitív értéke esetén kerül illesztésre. Tekintettel arra, hogy a fogyasztói árindex az illesztés kezdetét követően később kerül közlésre, a Szolgáltató jogosult a különbözetet az adott év január 1. napjára visszamenőleg utólag érvényesíteni és kiszámlázni. Amennyiben nem teszik közzé az itt meghatározott fogyasztói árindex értékét, úgy a Felek az annak helyettesítéseként alkalmazandó indexet, vagy ha semmivel nem helyettesítik azt, az ahhoz legközelebb eső indexet alkalmazzák.
 4. A fentieken túl a Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja, a Szolgáltatás díját egyoldalúan megemelheti, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld a Felhasználónak legalább 30 (harminc) nappal a díjemelést megelőzően. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a Szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg az emelés esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az emelt szolgáltatási díjak vonatkoznak. Amennyiben Felhasználó a módosítást nem fogadja el, jogosult a Szerződést a díjemelés hatályba lépését megelőzően 30 (harminc) napos felmondási idővel felmondani. A Szolgáltatás díjairól a Weboldalon olvasható részletes tájékoztatás. 
 5. A számlázás a tárgyhót követő hónapban történik. Felhasználó a számlát e-mailbe csatolva kapja meg. Felhasználó elfogadja az elektronikus számlázási rendszert. Felhasználó a havi Díjat a tárgyhóra vonatkozóan utólag, a megküldött számla ellenében, 15 (tizenöt) napos fizetési határidővel köteles megfizetni. A Díj azon a napon minősül kiegyenlítettnek, amikor annak összegét az Szolgáltató pénzforgalmi számláján maradéktalanul jóváírták. 
 6. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató késedelmi kamat érvényesítésére jogosult, melynek mértéke a mindenkor érvényes magyar jegybanki alapkamat kétszerese.
 7. Szolgáltató a Szolgáltatás díját Euróban állapítja meg. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy ennek ellenére forintban fizeti meg a díjat, ez jogában áll, azonban tudomásul veszi, hogy az árfolyamkockázatot ebben az esetben saját maga köteles viselni, az a Szolgáltatóra nem hárítható át. Minden számlában automatikusan feltüntetésre kerül az EURO összegnek megfelelő forintösszeg (MNB aktuális devizaközépárfolyama szerinti átváltással), és a Felhasználó amennyiben forintban kíván fizetni, ezt a feltüntetett forintösszeget tartozik megfizetni.
 8. Amennyiben a Felhasználó a számla fizetésével késedelembe esik, a Szolgáltató a regisztráció során rögzített kapcsolattartói email címen vagy a Szoftverben megjelenő figyelmeztető üzeneteken keresztül szólítja fel a Felhasználót a teljesítésre. A Szolgáltató 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelem esetén jogosult felfüggeszteni a Szolgáltatáshoz való hozzáférést mindaddig, amíg a Felhasználó a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Amennyiben a Felhasználó a fizetési kötelességének második felszólításra sem tesz eleget, és a fizetési késedelem meghaladja a 30 (harminc) napot, a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. A fizetési késedelem 31. (harmincegyedik) napjától a Felhasználó a Szoftver használatára nem jogosult. A Szolgáltató jogosult az adatok törlésére a késedelem 45. (negyvenötödik) napjától.
 9. A Felhasználó érdekkörében felmerülő okból történő felfüggesztés és korlátozás tartama alatt Felhasználó a Szolgáltatás díjainak megfizetésére köteles, a felfüggesztés vagy korlátozás megszüntetéséért a Szolgáltató díjat számíthat fel.

VIII. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltató köteles a Szerződés időtartama alatt az általa éles üzemre átadott Szoftver tekintetében folyamatos Szolgáltatás nyújtására:
 2. Szolgáltató semmilyen esetben sem vállal felelősséget olyan károkért (ideértve az üzleti haszon elmaradását, az üzleti tevékenység félbeszakadását, az üzleti információk és adatok elvesztését, valamint az egyéb, szerződésen kívüli károkat), amelyek a Szolgáltató által biztosított Szoftver használatával vannak összefüggésben. A Szolgáltató maximális kárfelelőssége bármilyen -akár a Szerződésben érintett, akár a Szerződésen kívüli- kár esetén nem haladhatja meg a Felhasználó által fizetett nettó Díj egy éves összegét. A Szolgáltató által alkalmazott Díjak tükrözik a jelen pontban meghatározott felelősségkorlátozást. A Szolgáltatónak a szerződésszegésért való felelőssége a jelen pontban írt felelősségkorlátozó rendelkezéshez igazodik, amennyiben kógens szabály ettől eltérően nem rendelkezik. Felek a jelen pont szerinti felelősségkorlátozó kikötést a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire tekintettel határozzák meg. A jelen pontban foglalt felelősség kizárási- és korlátozási rendelkezések nem vonatkoznak azokra a károkozási esetekre, amely esetekben a károkozás időpontjában a magyar jog szabályai szerint a kártérítési felelősség érvényesen nem korlátozható vagy nem zárható ki.
 3. Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget a Felhasználó által üzemeltetett számítógépek és egyéb eszközök hibájából keletkező rendellenes működésért és adatállomány károsodásokért. A Szolgáltató kizárja továbbá az alábbiakkal kapcsolatos felelősségét: i) ha a feltöltött anyag elveszett; ii) ha a Felhasználó eszköze, szoftvere vagy távközlési kapcsolata nem kompatibilis a bérbeadott Szoftverrel; iii) ha műszaki problémák lépnek fel, ideértve a Weboldalon, webböngészőben jelentkező hibákat, illetve a Szolgáltatás megszakadását, iv) ha a Felhasználó adatai megsérülnek vagy elvesznek, ideértve többek között azt is, ha a Felhasználó hozzáférésének megszüntetését vagy felfüggesztését követően azok nem érhetők el.
 4. Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár.
 5. Kizárt a Szolgáltató felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Szoftver szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve a Felhasználónak a Szolgáltatás igénybevételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségéért.
 6. A Szolgáltatás nyújtása során Szolgáltatónak nem kötelezettsége (felelőssége) a Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.
 7. A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más vállalkozások oldalaira vezetnek. Ezen vállalkozások adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 8. Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 
 9. Szolgáltató a Szoftvert használatra adja, az abban tárolt adatokért, azok jogszerűségéért Felhasználó vállalja a felelősséget (pl., ha személyes adatokat rögzít, akkor neki kell rendelkeznie az ezekről szóló hozzájárulással).
 10. Szolgáltató a funkció megtartása mellett jogosult a Szoftver módosítására, bővítésére.
 11. Szolgáltató jogosult felfüggeszteni a Szolgáltatáshoz való hozzáférést, amennyiben Felhasználó megszegi a Szerződés, vagy az ÁSZF feltételeit, mindaddig, amíg Felhasználó a szerződésszegést nem szünteti meg. A jelen pont nem értelmezhető úgy, mint amely korlátozza a Szolgáltató felmondási jogait. Ezen intézkedése előtt a Szolgáltató – amennyiben erre lehetősége van – észszerű határidőben felszólítja Felhasználót a szerződésszegő magatartásának megszüntetésére.

IX. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

 1. Felhasználó jogosult az általa megrendelt Szolgáltatás igénybevételére, azaz a myPlan.cloud Szoftver használatára. Felhasználó köteles a teljesítés után járó Díjat a Szolgáltatónak határidőre megfizetni. Felhasználó köteles továbbá a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést Szolgáltató részére biztosítani.
 2. Felhasználó kivitelezői projekt esetén, illetve tervezői szakaszból a kivitelezési munkafázisba való átlépéskor köteles a kivitelezői előfizetésre átállni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a díjazás mértéke a használt funkciótól is függ, ezért a Szolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy Felhasználó az átállítást elvégezte-e. Amennyiben Felhasználó nem állítja át a Szoftvert, Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást a VIII.11. pont szerint felfüggeszteni, és a díjkülönbözetet visszamenőleg, törvényes késedelmi kamattal növelt mértékben követelni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a követelése kiegyenlítését és a szolgáltatási csomag igazolt átállítását követően szünteti meg a felfüggesztést.
 3. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
 4. Felhasználó a Szoftver üzemeltetése során fellépő hibákról, illetve az üzemeltetés során szerzett tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatja a Szolgáltatót.
 5. Felhasználót elsődlegesen a Szolgáltató általi javításhoz való jog illeti meg. Ugyanarra vagy azzal közvetlen összefüggésben levő lényeges hibára vonatkozó javítás meghiúsulása esetén Felhasználó választása szerint azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, vagy ármérséklést kezdeményezhet. A Szoftver használatát nem akadályozó hibák esetén Felhasználót nem illeti meg az azonnali hatályú felmondás joga.
 6. Felhasználó köteles a hibák lokalizálásában közreműködni.
 7. Felhasználó köteles a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, jelszavakat titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért Felhasználó felel. Nem terheli tehát felelősség a Szolgáltatót azokért a károkért, amelyek a Felhasználó jelszavának elfelejtésére, illetéktelenek által történő hozzáférésére vezethetők vissza. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni amennyiben azt érzékeli, hogy Felhasználó jelszavát vagy más azonosítóját jogosulatlan harmadik személy használja.
 8. Felhasználó felelőssége, hogy adatait a regisztráció/megrendelés során a valóságnak megfelelően és pontosan adja meg. Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a Felhasználó által tévesen vagy helytelenül megadott adatokért, az azokra visszavezethető teljesítési késedelemért, vagy a Felhasználó eredeti szándékának nem megfelelő szolgáltatásért, egyéb problémáért. 
 9. Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos informatikai hátterének alkalmasságáról a Szerződés megkötése előtt meggyőződjön.
 10. Felhasználó a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására a Szerződés, illetve azzal kapcsolatos bármely más dokumentáció, specifikáció, információ, megoldás, tény informatikai és üzleti adatait, informatikai és üzleti megoldást és mindezek tervezetét vagy egyéb dokumentumot. A Felek között létrejött Szerződés, jogviszony megszűnése a titoktartási kötelezettség hatályát nem érinti.
 11. Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás harmadik személyek felé történő továbbértékesítésére a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül.

X. Szerzői jogok

 1. A Szoftver és a Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A Szoftver és a Weboldal tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb. – a továbbiakban: anyagok) – ide nem értve a Felhasználó által a Szoftverbe feltöltött anyagokat- a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A Szoftver és a Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A Szoftverben és a Weboldalon található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel.
 2. Szolgáltató fenntartja minden jogát Szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
 3. Tilos a Szoftver és a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése.
 4. A felhasználási jog – funkcionális értelemben – a Szoftver teljes körű használatára jogosítja Felhasználót. A Díj az adott számlázási hónap maximális felhasználószámához és a maximális tárhelyhasználathoz igazodik projektenként.
 5. A Felhasználót megillető felhasználási jog magában foglalja a telepítést, a használatot, a hozzáférést, a megjelenítést, a futtatást és/vagy a Szolgáltatással történő egyéb interakciót. A felhasználási jogosultság nem tulajdont jelent. A felhasználási jog nem kizárólagos, a Szerződés hatálya alatt illeti meg Felhasználót, és nem átruházható. A felhasználási jog használatát rendszerkövetelmények vagy egyéb tényezők befolyásolhatják, korlátozhatják. Csak a jelen pontban rögzített jogosultságok illetik meg Felhasználót, egyéb beleértett, vagy szokásos jogosultságok nem illetik meg. A felhasználási jog díjazás ellenében, a Szerződésben meghatározottak szerint elérhető Felhasználó számára.
 6. Felhasználó
  1. a Szoftvert harmadik személyre nem ruházhatja át, illetve nem teheti hozzáférhetővé, licencbe vagy kölcsön azt nem adhatja;
  2. a Szoftvert nem módosíthatja, adaptálhatja, nem végezhet rajta hibajavítást, illetve a Szoftverre épülő származékos terméket nem fejleszthet;
  3. a Szoftverről nem készíthet másolatot, a Szoftvert vagy annak egy részét nem fordíthatja vissza, és nem is fejtheti vissza, továbbá nem alakíthatja át attól eltérő formába, mint azt részére biztosították;
  4. nem használhatja a Szoftvert más célra, mint a Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatások igénybevételére;
  5. kijelenti, hogy rendelkezik mindazon adatokhoz, programokhoz vagy szolgáltatásokhoz szükséges jogosultságokkal, amelyeket a Szoftverhez kapcsolódóan használ, és ezek nem sértik harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő vagy egyéb jogait;
  6. nem jogosult a Szoftverrel szolgáltatói szabadalmakat vagy egyéb szellemi terméket implementálni;
 7. A Szoftver tulajdonjoga semmilyen körülmények között nem száll át Felhasználóra, mely korlátozás nem vonatkozik a Felhasználó adathordozókra, adattárolókra és adatfeldolgozó eszközökre vonatkozó tulajdonjogára.
 8. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Szoftver és a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Szoftver és a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. 
 9. A Szolgáltatással kapcsolatos Szoftver szerzői joga a Szolgáltatót illeti.

XI. Adatkezelés

 1. Szolgáltató szavatol azért, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő Szerződés teljesítése során végzett adatkezelési tevékenysége minden megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. ÁPRILIS 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek. 
 2. Szolgáltató óvja a Felhasználó által feltöltött adatokat, gondoskodik az adatok biztonsági mentéséről napi gyakorisággal, mely 30 (harminc) napig elérhető. A 30 (harminc) napos időtartam leteltével az adatok nem állíthatóak vissza, azokat a Szolgáltató törli. Felhasználó felelőssége az adatok saját hardver eszközre történő biztonsági mentése.
 3. Szolgáltató az adatokat harmadik félnek a Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át, és semmilyen módon nem használhatja fel. Kivételt képez ez alól a jogszabályi kötelezettségből adódó adatszolgáltatás.
 4. Szolgáltató adatkezelésére vonatkozó rendelkezéseket külön Adatkezelési Tájékoztató rögzíti, mely Szolgáltató Weboldalán érhető el. 

XII. Titoktartás

 1. Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik, üzleti titokként bizalmasan kezelik a Szolgáltatás teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.
 2. Felek a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a Szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelez.
 3. Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF alapján a másik Fél részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.
 4. A fenti titoktartási kötelezettség a Szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

XIII. A Szerződés megszűnése

 1. A jelen ÁSZF-ben és Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség a XII.4. pontban foglalt kivétellel a Szerződés megszűnéséig érvényes. 
 2. A Szerződés a Felek bármelyike által megszüntethető rendes felmondással. A felmondást írásban kell közölni 30 (harminc) napos felmondási határidővel. A felmondási idő alatt – bármely Fél részről történjen is az – a Felhasználónak díjfizetési, a Szolgáltatónak szolgáltatási kötelezettsége van.
 3. Felek a Szerződést – a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén – írásban azonnali hatállyal felmondhatják, amennyiben az általuk közölt felszólításban meghatározott, legalább 15 (tizenöt) napos póthatáridő eredménytelenül telt el. Felek megállapodnak abban, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik, ha bármelyik Fél a Szerződésből fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan és/vagy ismételten megszegi, kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja. 
 4. Szolgáltató fenntartja a jogot a Szerződés azonnali hatályú, póthatáridő nélküli felmondására többek között, ha 
  1. Felhasználó harmadik fél részére a Szoftvert továbbértékesíti, átengedi, vagy egyéb módon használatba adja; 
  2. ha Felhasználó ellen csődeljárás, végelszámolási eljárás indul, vagy a bíróság jogerős határozatában a Felhasználó felszámolását rendeli el;
  3. Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely Szolgáltató– illetve az egyes Felhasználók – jogos érdekeit, különösen a Szolgáltató jóhírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a Szerződés további fenntartása Szolgáltató részéről nem várható el;
  4. utóbb kiderül, hogy Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek;
  5. Felhasználó Szolgáltatót egyéb módon megtéveszti.
 5. A Szerződés bármilyen okból bekövetkező megszűnésekor i) a Szolgáltató által a Felhasználó részére biztosított felhasználási jog azonnali hatállyal visszavonásra kerül; ii) Felhasználó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül kifizetni a Szolgáltatónak a Szerződés alapján fizetendő összes Díjat. A Szerződés megszűnésekor Szolgáltató előzetes értesítés nélkül megszünteti a Szolgáltatás nyújtását, és Felhasználó adatait véglegesen törli, mely időpontig Felhasználó feladata és felelőssége arról gondoskodni, hogy adatait saját hardvereszközeire mentse.
 6. Felek a Szerződés megszűnésekor egymással szemben teljeskörűen elszámolnak.

XIV. Vitás kérdések rendezése, panasztétel

 1. Felhasználó esetleges panaszaival Szolgáltatót az alábbi e-mail címen keresheti meg: legal@myplan.cloud. 
 2. Feleknek meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a Szerződés keretében vagy a Szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a Szerződés megkötése után felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.
 3. Amennyiben Felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 (harminc) napon belül nem tudják megoldani a Szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy Felek a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A Szerződésre a magyar jog rendelkezései, a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak.

XV. Kapcsolattartás

 1. Felek egymással a kapcsolatot általánosságban elektronikus levél útján vagy a Szoftver felületén keresztül tartják (a továbbiakban: Elsődleges Kommunikáció).
 2. Az elektronikus úton történő kommunikációt a Felek kölcsönösen írásosnak fogadják el. A Felek a kapcsolattartásra kijelölt postafiókok olvasásáról gondoskodni kötelesek. Az így elküldött értesítéseket a Felek kölcsönösen kézbesítettnek tekintik.
 3. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek: a regisztráció során megadott kapcsolattartói e-mail címek.
 4. Szolgáltató az Elsődleges Kommunikáció tekintetében a tértivevényes küldemények kézbesítésének tényét és időpontját illetően kézbesítési vélelmet alkalmaz. A Felhasználó lakcímére vagy székhelyére címzett tértivevényes küldemények azon a napon minősülnek kézbesítettnek, amely nap a tértivevényen az átvétel dátumaként rögzítésre kerül. Amennyiben Felhasználó a tértivevényes küldeményt annak szabályszerű postai kézbesítésének egyszeri megkísérlése ellenére sem veszi át, úgy a küldemény a postán történő 10 (tíz) napos őrzési idő lejártával a kézbesítés meghiúsulásáról szóló postai értesítésnek a küldeményt Szolgáltató részére történő kézbesítésének napján kézbesítettnek minősül.
 5. A Felhasználó által közölt hibás cím miatti téves postázásból eredő károk és többletköltségek a Felhasználót terhelik. Felhasználó köteles bejelenteni adatainak a megváltozását. Az ennek elmulasztásából eredő kár a Vevőt terheli.

XVI. Teljességi záradék

 1. A jelen ÁSZF a Szerződéssel együtt a Felek közötti szerződéses megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, az írásba nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.
 2. Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egyes részei hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná válnának, az ÁSZF egyéb részei hatályosak maradnak. Ilyen esetben (kiegészítő) értelmezés útján azok a vonatkozó szabályozások érvényesek, amelyek a lehető leginkább megfelelnek a hatálytalan vagy végrehajthatatlan szabályozás gazdasági céljának.
 3. Amennyiben a Felhasználó általános szerződési feltételeket alkalmaz, úgy annak a rendelkezései nem válnak a Szerződés részévé. A Felhasználó általános szerződési feltételeinek szerződéses tartalommá válását a Felek kifejezetten kizárják.

XVII. Egyéb rendelkezések

 1. Szolgáltató a Felhasználó írásbeli tiltása hiányában egyéb vállalkozások, költségvetési szervek, illetve egyéb személyek által kiírt pályázatokban, cégismertetőiben, reklámanyagaiban, Weboldalán és egyéb marketing célú anyagaiban referenciaként feltüntetheti Felhasználó nevét és nyilvánosan hozzáférhető logóját.
 2. Kifejezetten ellenkező rendelkezés hiányában, egyik szerződő Fél sem tehető felelőssé bármely Szerződés szerinti kötelezettségének nem határidőre történő vagy – részben vagy egészben – nem szerződésszerű teljesítéséért, ha a késedelem vagy nem szerződésszerű teljesítés oka a jogszabályokban meghatározott vis maior.
 3. A Ptk. 6:142.§-ának lerontása nélkül, vis maior esemény vagy körülmény különösen az, amely a szerződéskötés időpontjában nem előrelátható, és az adott Fél ellenőrzési körén kívül esik. Ilyen vis maior eseménynek tekintendő, egyebek mellett, a háború, forradalom, földrengés, árvíz, embargó, kisajátítás, pusztító tűz. A munkaügyi konfliktusok nem minősülnek vis maior eseménynek.
 4. A vis maior eseményre hivatkozó Fél köteles azonnal, de legkésőbb az esemény előfordulásától számított 5 (öt) napon belül elvárható lépéseket tenni az ilyen esemény következményeinek enyhítése érdekében. Amennyiben a felmerülésétől számított 30 (harminc) napon belül a vis maior esemény még mindig fennáll, bármely Fél jogosult a Szerződés megszüntetéséről a másik Felet értesíteni a Felek mindennemű kártérítési igénye nélkül.

VXIII. Záró rendelkezések

 1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő Szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése során az irányadó jogszabályi rendelkezéseket betartva, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően járnak el, és egymással kölcsönösen együttműködnek, egymást érintő minden lényeges körülményről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják.
 2. Amennyiben Szolgáltató valamely, a jelen ÁSZF-ben rögzített jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmaradása nem minősül Szolgáltató részéről az adott jogról történő lemondásnak.
 3. A jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja 2022. augusztus 11. napja.